FIRST AID ROOM SYSTEM
ระบบห้องพยาบาล

 

ปัจจุบันเทคโนโลยี ได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง และทำให้งานด้านสาธารณสุข
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ระบบห้องพยาบาลเป็นโปรแกรมที่ได้
รับการพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ประสบการณ์
และความรู้ของผู้บริหาร โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องพยาบาลเข้าด้วยกัน
เช่น ข้อมูลผู้ป่วย การแพ้ยา ฯลฯ

1/7

คุณสมบัติ
- บันทึกการเข้ารับบริการของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
- บันทึกรายละเอียดการให้บริการ
- จัดทำรายชื่อ และสถิติการเข้ารับบริการ
- เรียกดูรายงาน การรับ-จ่ายยา สรุปรายงานประจำวันและรายงานประจำเดือน
- มีรายงานการตรวจรักษา
- มีระบบสต๊อกยา ช่วยให้การจัดการระบบยาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- สามารถส่งออก (Export) รายงานออกมาให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF , Word , Excel
- การแจ้งเตือนระบบ LINE
- และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย