top of page

CHECK NAME OF FRONT ROW SYSTEM

ระบบเช็คชื่อหน้าแถว

การมาเรียน (เข้าแถวเช้า) คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง
สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตาม
และช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี
1ab665_fb58837a9b164ab08f33ff01d3f7ae92_mv2.webp
คุณสมบัติ
➤  เช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าเสาธง, ตรวจสอบชั้น,ตรวจสอบอาจารย์ที่ปรึกษา 
➤  แก้ไขการเช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าเสาธงชั้นเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา
➤  ทำการส่งมอบสิทธิการเช็คชื่อหน้าแถวให้อาจารย์หรือบุคลากรท่านอื่นเช็คชื่อแทน
➤  ทำการเช็คชื่อเด็กนักเรียน, ชั้
นเรียนที่ได้รับสิทธิจากอาจารย์หรือบุคลากรท่านอื่น
➤  ตรวจสอบประวัติการเช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าแถว
➤  ตรวจสอบประวัติการมอบสิทธิการเช็คชื่อให้อาจารย์หรือบุคลากรท่านอื่น
คุณสมบัติ
➤  จัดการข้ออาจารย์ บุคลากร
➤  จัดการข้อมูลเด็กนักเรียน
➤  สรุปการเช็คชื่อรายวันทุกของชั้นเรียน
➤  มีรายงานสรุปการเช็คชื่อข
องเด็กนักเรียน, บุคลากรเป็นไฟล์
PDF
1ab665_4ec922887c5346c1a26fd7cf2dce0b6d_mv2.webp
bottom of page