top of page

FIRST AID ROOM SYSTEM

ระบบห้องพยาบาล
ปัจจุบันเทคโนโลยี ได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง และทำให้งานด้านสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ระบบห้องพยาบาลเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ประสบการณ์และความรู้ของผู้บริหารโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องพยาบาลเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลผู้ป่วย การแพ้ยา ฯลฯ
1ab665_7427f6d6bc30482cbef65e20d24ee8a4_mv2.webp
คุณสมบัติ
➤  บันทึกการเข้ารับบริการของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
➤  บันทึกรายละเอียดการให้บริการ
➤  จัดทำรายชื่อ และสถิติการเข้ารับบริการ

➤  เรียกดูรายงาน การรับ-จ่ายยา สรุปรายงานประจำวัน
     และรายงานประจำเดือน
➤  มีรายงานการตรวจรักษา
➤  มีระบบสต๊อกยา ช่วยให้การจัดการระบบยาเป็นไปได้        อย่างถูกต้องและแม่นยำ
➤  สามารถส่งออก
(Export) รายงานออกมาให้อยู่ในรูป        แบบของไฟล์ PDF, Word, Excel
➤   การแจ้งเตือนระบบ LINE
➤   ความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย
bottom of page