top of page


FIRST AID ROOM SYSTEM
ระบบห้องพยาบาล

ปัจจุบันเทคโนโลยี ได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง และทำให้งานด้านสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ระบบห้องพยาบาลเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ประสบการณ์และความรู้ของผู้บริหารโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องพยาบาลเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลผู้ป่วย การแพ้ยา ฯลฯ

คุณสมบัติ

➤ บันทึกการเข้ารับบริการของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
➤ บันทึกรายละเอียดการให้บริการ
➤ จัดทำรายชื่อ และสถิติการเข้ารับบริการ
➤ เรียกดูรายงาน การรับ-จ่ายยา สรุปรายงานประจำวัน
   และรายงานประจำเดือน

➤ มีรายงานการตรวจรักษา
➤ มีระบบสต๊อกยา ช่วยให้การจัดการระบบยาเป็นไปได้อย่างถูกต้อง
   และแม่นยำ

➤ สามารถส่งออก (Export) รายงานออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ
   ไฟล์ 
PDF, Word, Excel
➤ การแจ้งเตือนระบบ LINE
➤ ความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย

bottom of page