FOODCOURT SYSTEM

สำหรับองค์กร , บริษัท , โรงงาน

ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการ

ของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

และต้องการความสะดวกสบาย ทันสมัย เช่น บริษัท / โรงงาน / รัฐวิสาหกิจ

องค์กร / รัฐบาล เป็นต้น ซึ่งระบบ RFID เป็นระบบที่ทันสมัยในปัจจุบัน

และยังมีการนำระบบ RFID มาใช้กับการจัดการขนส่ง
การเก็บข้อมูลรถผ่านระบบ
RFID 
การชำระเงินบนทางด่วน

ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย และอีกมากมายแล้วแต่การนำมาประยุกต์ใช้

- ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแทนเงินสด

ความเร็วต่อจุด 40 คน / นาที

ระบบ Offline มีรหัสป้องกันรัดกุม

ปลอมแปลงยาก

- ตั้งค่าได้ตามลักษณะการขาย

มีความคงทนกว่าแบบแม่เหล็ก

เพียงแตะบัตรก็อ่านข้อมูลทันที

คุณสมบัติเครื่องอ่าน RFID และ บัตร RFID

เครื่อง Master RFID สามารถเติมเงิน-คืนเงิน

สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน
เครื่อง Client RFID สามารถตัดเงินตามจุดบริการร้านค้าต่าง ๆ

สรุปยอดรายงานการขายต่อจุดเป็นรายวัน
ความสามารถในการอ่าน 1 ครั้ง / 4 วินาที รวดเร็วมาก
ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องต่อสาย Lan และไม่มีระบบ Server
เป็นระบบ Offline ไม่ต้องกลัวระบบล่ม
กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุด ไม่เสียทั้งระบบ
สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลา

และสามารถใช้งานได้ทันที
เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย

- ตัวเครื่องอ่านสามารถอ่านกับบัตร Mifare โดยจะอ่านจากบัตร

ที่เป็นระบบของบริษัทเท่านั้น

1/2

คุณสมบัติของบัตร RFID

เป็นบัตร MiFare
บัตรมีความคงทน มี Ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอน ยากต่อการปลอมแปลง 
บัตรเก็บข้อมูล และเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกัน

บัตรก็สามารถอ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียน

บัตรพนักงาน ฯลฯ
บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด 
สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตร และแลกคืนเงินได้
สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court ได้
ระบบเขียนขึ้นมาให้ใช้กับระบบ Food Court โดยใช้บัตรเงินสดแทนการใช้ตั๋ว

คูปอง เป็นต้น