top of page


PERSONNAL INSPECTION
SYSTEM

ระบบจัดการตรวจสอบเข้า-ออกบุคคล

โลกพัฒนาไปอย่างไม่หยุด ระบบตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลจึงมีความสำคัญในทุกองค์กร
แม้แต่การเข้า-ออกในและนอกประเทศเพื่อให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุด

คุณสมบัติโปรแกรม

➤ ระบบตรวจสอบบุคคล
➤ ระบบความปลอดภัย
➤ ระบบฐานข้อมูล / ใครทำอะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร

   อย่างไร
➤ แจ้งเตือน SMS แบบ Real-Time

ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาตรวจสอบ
ย้อนหลัง และสามารถลดภาระการทำงาน
ที่ซํ้าซ้อนและผิดพลาดของมนุษย์ได้ถึง 90% การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบจึงเป็นอีกความจำเป็นของมนุษย์ในโลกยุค Digital 4.0

bottom of page