top of page

PERSONNAL INSPECTION SYSTEM
 

โปรแกรมจัดการตรวจสอบเข้า-ออกบุคคล
โลกพัฒนาไปอย่างไม่หยุด ระบบตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลจึงมีความสำคัญในทุกองค์กร
แม้แต่การเข้า-ออกในและนอกประเทศเพื่อให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุด
คุณสมบัติโปรแกรม
➤ ระบบตรวจสอบบุคคล
➤ ระบบความปลอดภัย

➤ ระบบฐานข้อมูล / ใครทำอะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร / อย่างไร
➤ แจ้งเตือน
SMS แบบ Real-Tim
➤ ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาตรวจสอบ
ย้อนหลัง และสามารถลดภาระการทำงานที่ซํ้าซ้อนและผิดพลาดของมนุษย์ได้ถึง
90% การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบจึงเป็นอีกความจำเป็นของมนุษย์ในโลกยุค Digital 4.0
bottom of page