PERSONNAL PRAYER ROOM SYSTEM

โปรแกรมเข้า-ออกห้องละหมาด

การทำศาสนกิจของโรงเรียนอิสลามทั่วประเทศ

มีความสำคัญเป็นอย่ามาก เพราะโรงเรียนไม่ได้มุ่งเน้นแต่วิชาการ

หรือการขยายตัวของประชากรนักเรียน

แต่เน้นหลักใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนอิสลามคือ

การเข้า-ออกทำศาสนกิจทางศาสนาอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้ทำความร่วมมือกับหลาย ๆ โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอิสลาม

ในการพัฒนาระบบสแกนเข้า-ออกห้องละหมาดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนและได้พัฒนา Version ของโปรแกรมมาเรื่อย ๆ

เพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุม

โปรแกรมสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด

- เหมาะสำหรับโรงเรียนอิสลาม

- ภาคสามัญและศาสนา

- เหมาะกับโรงเรียนคริสต์และโรงเรียทั่วไป

ที่เน้นการปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียน

MyHost บริษัทเดียวที่ทำระบบนี้ขึ้นมา

โดยมีโรงเรียนต้นแบบใช้งานจริง
- มีความเสถียรของระบบ
- รายงานการเข้า-ออก 5 เวลา / 2 เวลา
- แยกประเภทชาย-หญิงชัดเจน
- มีระบบแจ้งเตือนแบบ Real-Time
-
 พร้อมรายงานประพฤติ
- ลิขสิทธิ์เป็นของโรงเรียน
- ไม่มีค่าบริการรายปี , รายเทอม