top of page
รถหุ่นยนต์_0.jpg

กิจกรรมงานวิชาการ Myhost

Myhost ร่วมออกบูธแสดงผลงานด้านซอฟแวร์ และหุ่นยนต์ ในงาน แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

Myhost ร่วมออกบูธแสดงผลงานด้านซอฟแวร์ และหุ่นยนต์ ในงาน แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ว.เทคนิคปักธงชัย โคราช”
bottom of page