top of page
งานนัน copy.jpg

ระบบเช็คชื่อหน้าแถว

เหมาะสำหรับโรงเรียนทุกประเภท วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ในการเช็คชื่อเข้าฝึกงานหรือเข้าทำงานของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบการเข้าโรงเรียนของนักเรียนที่แท้จริง และจัดการส่งข้อมูลนักเรียนทั้งหมดเข้าส่วนกลาง

    ระบบเช็คชื่อหน้าแถวจะมีประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู นักเรียน ในการตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนได้อย่างดี และช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูเวร และผู้ปกครอง ในการติดตามการเข้ามา ในโรงเรียน ตามจำนวนจริงของนักเรียนในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละเทอม โดยสามารถสรุปสถิติการเข้าออกเป็นระดับชั้น ระดับห้อง ระดับบุคคล และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
เช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าแถว, ตรวจสอบสถานะนักเรียน ลา สาย ขาด, ตรวจสอบสถานะการเข้าเวรของคุณครู
➤ ระบบจะส่งรายงานไปยังครูที่ปรึกษา ส่วนกลางและผู้ปกครอง
➤ ระบบนับจำนวนการลา การสาย การขาด
➤ ระบบจัดเก็บสถิติการลา สาย ขาด และสามารถนำข้อมูลมาประเมินคุณภาพของโรงเรียน
ฝ่ายบริหารสามารถประเมิน ตรวจสอบ การดูแลเอาใจใส่ ของคุณครูเวร หรือคุณครูที่ปรึกษา ต่อนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โปรโมชั่นสินค้า
➤ รองรับระบบเช็คชื่อหน้าแถว และคะแนนความประพฤติ
➤ มีระบบ Database
➤ จำนวนนักเรียน 500 คน ราคา 50,000 บาท

 

อุปกรณ์เสริมระบบเช็คชื่อหน้าแถว

bottom of page