top of page
หุ่นยนต์_0.jpg

กิจกรรม หุ่นยนต์โค้ดดิ้ง ของ Myhost

Myhost ร่วมกิจกรรม "Tinkercad" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุดประกาย นักสร้างฝัน และนักโค้ดดิ้งรุ่นเยาว์ อนาคตของชาติ

Myhost ”เราเชื่อในความฝันของทุกคน คุณทำได้“
 ร่วมกิจกรรม "Tinkercad" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุดประกาย นักสร้างฝัน
และนักโค้ดดิ้งรุ่นเยาว์ อนาคตของชาติ

"ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ และ โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา"
bottom of page