CHECK NAME OF FRONT ROW SYSTEM
ระบบเช็คชื่อหน้าแถว
 

การมาเรียน (เข้าแถวเช้า) คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง
สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตาม และช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี
...

คุณสมบัติ
- จัดการข้ออาจารย์ บุคลากร
- จัดการข้อมูลเด็กนักเรียน
- สรุปการเช็คชื่อรายวันทุกของชั้นเรียน
- มีรายงานสรุปการเช็คชื่อของเด็กนักเรียน บุคลากรเป็นไฟล์ PDF

คุณสมบัติ
- เช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าเสาธง ตรวจสอบชั้น
ตรวจสอบที่ปรึกษา (
เช็คชื่อ)
- แก้ไขการเช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าเสาธง
ชั้นเรียน 
, อาจารย์ที่ปรึกษา (แก้ไขการเช็คชื่อ)
- ทำการส่งมอบสิทธิการเช็คชื่อหน้าแถวให้อาจารย์หรือบุคลากรท่านอื่นเช็คชื่อแทน (เช็คชื่อแทน)
- ทำการเช็คชื่อเด็กนักเรียน , ชั้นเรียนที่ได้รับสิทธิจากอาจารย์หรือบุคลากรท่านอื่น (เช็คชื่อแทน)
- ตรวจสอบประวัติการเช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าแถว
- ตรวจสอบประวัติการมอบสิทธิการเช็คชื่อให้อาจารย์หรือบุคลากรท่านอื่น

1/4