top of page


CHECK NAME OF FRONT
ROW SYSTEM

ระบบเช็คชื่อหน้าแถว

การมาเรียน (เข้าแถวเช้า) คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง
สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตาม
และช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

➤ จัดการข้อมูลอาจารย์ บุคลากร
จัดการข้อมูลเด็กนักเรียน
สรุปการเช็คชื่อราย
วันทุกชั้นเรียน
มีรายงานสรุปการเช็คชื่อของเด็กนักเรียน, บุคลากรเป็นไฟล์ PDF

คุณสมบัติ

➤ เช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าเสาธง, ตรวจสอบชั้น, ตรวจสอบอาจารย์
    ที่ปรึกษา 

➤ แก้ไขการเช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าเสาธงชั้นเรียน, อาจารย์
   ที่ปรึกษา

➤ ทำการส่งมอบสิทธิการเช็คชื่อหน้าแถวให้อาจารย์หรือบุคลากร
    ท่านอื่นเช็คชื่อแทน

➤ ทำการเช็คชื่อเด็กนักเรียน, ชั้นเรียนที่ได้รับสิทธิจากอาจารย์
   หรือบุคลากรท่านอื่น

➤ ตรวจสอบประวัติการเช็คชื่อเด็กนักเรียนหน้าแถว
➤ ตรวจสอบประวัติการมอบสิทธิการเช็คชื่อให้อาจารย์หรือบุคลากร
   ท่านอื่น

bottom of page